Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2020 rok. 

PDFSprawozdanie z programu współpracy za 2020.pdf

Ogłoszenie w  sprawie  konsultacji  społecznych  projektu:  „ Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Pawłowiczki  z  organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie (tj. Dz. U.  2020  poz. 1057 ze zm.) na 2022 rok ”

PDFProgram współpracy na 2022 rok.pdf

Ogłoszenie o otwartym  konkurs  ofert  na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy w  2022 roku.

PDFOGŁOSZENIE O KONKURSIE SPORT 2022.pdf

Roztrzygnięcie   konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”  w 2022roku.

PDFWyniki konkursu ofert sport 2022.pdf

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

PDFOgloszenie o konsultacjach www.pdf Ogłoszenie o konsultacjach

PDFzarządzenie nr 1.pdf Zarządzenie nr 1

PDFzałącznik nr 1. DIAGNOZA_KSSOF.PDF Załącznik nr 1

PDFzałącznik nr 2. Model.pdf  Załącznik nr 2

PDFZałącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF  Załącznik nr 3

PDFzałącznik nr 4. Projekty komplementarne ZIT.pdf Załącznik nr 4

PDFzałącznik nr 5. Projekty dodatkowe.pdf Załącznik nr 5

PDFStrategia_KSSOF.PDF  Strategia KSSOF

DOCXFormularz uwag do projektu Strategii.docx Formularz uwag do projektu

PDFklauzula informacyjna RODO.pdf Klauzula informacyjna

PDFzarządzenie 2.pdf Zarządzenie nr 2

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

PDFsprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami za 2021 rok. 

PDFSPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2021 ROK.pdf

Wersja XML